f31f1da27aab17bafd0c4722535891cf.jpg

5c9b17f937979127e5bdb512dba24884.jpgนางสาวปณตพร   คูณพันธ์ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

005655
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
252
3
269
5340
328
396
5655

Your IP: 10.1.1.2
Server Time: 2019-08-17 17:52:59

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

Post on 08 มกราคม 2561
by Super User
ฮิต: 98

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1

1. นายสาคร เหมือนตา ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
2. นางบุษราภรณ์ พลสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
3. นายนิเวช สุดดี ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
พื้นที่รับผิดชอบ อำเภออุทุมพรพิสัย และอำเภอห้วยทับทัน รับผิดชอบด้าน


ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2
1. นางสาวจันทิมา ไตรบัญญัติกุล ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
2. นายสิทธิพร บุญจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
3. นายศักดิ์สยาม พรหมรินทร์ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอเมืองจันทร์ และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ


ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3
1. นางสาวลำไพ สิงห์คูณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
2. นายศุภโชติ ลั่นอารัญ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
รับผิดชอบ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอโนนคูณ และอำเภอน้ำเกลี้ยง


ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 4
1. นางสาววรดา สมคณะ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
2. นายนครินทร์ รินรุด ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
รับผิดชอบ อำเภอเบญจลักษ์ และอำเภอกันทรลักษ์ 

ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 5
1. นางศิริลักษณ์ มูลสิน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
2. นายไพฑูรย์ คำตา ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
รับผิดชอบ อำเภอขุนหาญ อำเภอศรีรัตนะ และอำเภอไพรบึง


ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 6
1. นางเดือนเพ็ญ ชำนาญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
2. นายพัฒนพงษ์ โรมพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
รับผิดชอบ อำเภอปรางค์กู่ อำเภอพยุห์ และอำเภอวังหิน


ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 7
1. นายขจรยศ สมสาย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
2. นายไชยพร พลสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
3. นางสาววัชราภรณ์ แสนศรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
รับผิดชอบ อำเภอขุขันธ์ และอำเภอภูสิงห์


ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 8
1. นางทัศรา เหมือนตา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
2. นางสาวอาภาพร พลธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
3. นายธีระศักดิ์ สุดดี ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
รับผิดชอบ อำเภอราษีไศล อำเภอยางชุมน้อย อำเภอศิลาลาด และอำเภอบึงบูรพ์