นางสาวปณตพร   คูณพันธ์ 
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

016993
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
23
19
23
16633
1239
613
16993

Your IP: 10.1.1.2
Server Time: 2021-01-24 07:16:47

สรุปความรู้ของข้าราชสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ

Post by Super User
on 03 September 2019
Hits: 606

สรุปความรู้ของข้าราชสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ


 

1. รายงานตัวชี้วัดประกอยการประเมินผลการปฏิบัติราชการ รอบการประเมินที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562
2. ขอส่งรายงานสรุปบทเรียนจากการเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ/อบรม/สัมมนา 
3. สรุแชปประเด็นจาก การประชุม โครงการขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทรี์ ปีงบประมาณ 
4. รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร "การคิดวิเคราะห์และการมองภาพองค์รวม"
5. รายงานผบการเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2562 
6. รายงานสรุปผลการเข้าร่วมอบรมโครงการขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทร์ - ชีวภาพ CEO กรมพัฒนาที่ดิน
7. แผนการอบรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการระดับพื้นที่ เพื่อสนับสนุนโครงงการหมอดิยน้อย กรมพัฒนาที่ดิน ปีงบประมาณ 2562 
8. ขอส่งรายงานสรุปบทเรียนการฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรด้ายคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ
9. รายงานสรุปบทเรียนจากการเข้าร่วมฝึกอบรม 
10. รายงานสรุปผลการเข้าร่วมโครงดารขับเคลื่อนโรงปุ๋ยอินทรย์ - ชีวภาพ CEO กรมพัฒนาที่ดิน
11. รายงานสรุปการเข้าร่วมการฝึกอบรม หลักสูตร "การบบริการจัดการข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ Visualization"

 

 

 


 

 

 

 

 

รายงานงบทดลอง

Post by Super User
on 27 March 2018
Hits: 170

เอกสารงบทดลอง

เอกสาร

รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 [ PDF]

เขตพื้นที่รับผิดชอบ

Post by Super User
on 08 January 2018
Hits: 282

เขตพื้นที่รับผิดชอบ
ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1

1. นายสาคร เหมือนตา ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ
2. นางบุษราภรณ์ พลสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
3. นายนิเวช สุดดี ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
พื้นที่รับผิดชอบ อำเภออุทุมพรพิสัย และอำเภอห้วยทับทัน รับผิดชอบด้าน


ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2
1. นางสาวจันทิมา ไตรบัญญัติกุล ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
2. นายสิทธิพร บุญจันทร์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
3. นายศักดิ์สยาม พรหมรินทร์ ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา
รับผิดชอบ อำเภอเมือง อำเภอเมืองจันทร์ และอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ


ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3
1. นางสาวลำไพ สิงห์คูณ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
2. นายศุภโชติ ลั่นอารัญ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
รับผิดชอบ อำเภอกันทรารมย์ อำเภอโนนคูณ และอำเภอน้ำเกลี้ยง


ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 4
1. นางสาววรดา สมคณะ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
2. นายนครินทร์ รินรุด ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
รับผิดชอบ อำเภอเบญจลักษ์ และอำเภอกันทรลักษ์ 

ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 5
1. นางศิริลักษณ์ มูลสิน ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ
2. นายไพฑูรย์ คำตา ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
รับผิดชอบ อำเภอขุนหาญ อำเภอศรีรัตนะ และอำเภอไพรบึง


ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 6
1. นางเดือนเพ็ญ ชำนาญ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
2. นายพัฒนพงษ์ โรมพันธ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
รับผิดชอบ อำเภอปรางค์กู่ อำเภอพยุห์ และอำเภอวังหิน


ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 7
1. นายขจรยศ สมสาย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
2. นายไชยพร พลสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
3. นางสาววัชราภรณ์ แสนศรี ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
รับผิดชอบ อำเภอขุขันธ์ และอำเภอภูสิงห์


ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 8
1. นางทัศรา เหมือนตา ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน
2. นางสาวอาภาพร พลธรรม ตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร
3. นายธีระศักดิ์ สุดดี ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
รับผิดชอบ อำเภอราษีไศล อำเภอยางชุมน้อย อำเภอศิลาลาด และอำเภอบึงบูรพ์

 

 

แผนที่และที่ตั้ง

Post by Super User
on 16 January 2018
Hits: 208


สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กรมพัฒนาที่ดิน
Sisaket land development station
423 ม.3 ต.หนองไผ่ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ 33000
โทร.045-814642 โทรสาร 045-814641
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

https://www.facebook.com/sskldd

 

  แผนที่


 

แนะนำผู้บริหาร

Post by Super User
on 08 January 2018
Hits: 228

 

 

 

นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์

Ms.Benjaporn Chakranon

ตำแหน่ง   อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน

โทร. 0-2561-1954

E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ

Ms. Pattaraporn  Sojayya

ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านบริหาร

โทร. 0-2579-9532

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

นายสถาพร  ใจอารีย์

Mr. Sathaporn  Jaiarree

ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านวิชาการ

โทร. 0-2579-1939

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายถวิล  มั่งนุ้ย

Mr. Thawin  Mangnui

ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ

โทร. 0-2561-4990

E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.