Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง (8)

ข่าวประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง ของสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก โรงซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล อาคารเก็บพัสดุ ๑ 
และอาคารเก็บพัสดุ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เอกสาร [ Download ]

 

 

 

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดปริมาตร 1,260 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ในเขตพื้นที่ ต.กุดประทาย อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จำนวน 99 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดปริมาตร 1,260 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ในเขตพื้นที่ ต.กลาง อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี จำนวน 110 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดปริมาตร 1,260 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ในเขตพื้นที่ ต.เหล่าเสือโก้ก อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี จำนวน 30 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download ]

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดสระเก็บน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ขนาดปริมาตร 1,260 ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ในเขตพื้นที่ ต.สารภี อ.โพธิ์ไทร จ.อุบลราชธานี จำนวน 140 บ่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)Download ]

Page 1 of 2

Monthly Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Connect with us


CONTACT US