สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ห่างจากตัวจังหวัดอุบลราชธานี 15 กิโลเมตร มีเนื้อที่ 194 ไร่

เริ่มก่อตั้ง พ.ศ. 2508 โดยใช้ชื่อว่า "ศูนย์อนุรักษ์ดินและน้ำ" ทำหน้าที่ศึกษาหาวิธีการอนุรักษ์ดินและน้ำ
ที่เหมาะสมแก่ท้องถิ่น เพื่อนำไปเผยแพร่หลักการและช่วยเหลือเกษตรกร จึงได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น
"ศูนย์พัฒนาที่ดินอุบลราชธานี" ต่อมาได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาการแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน
ในปี 2527 จึงเปลี่ยนชื่อจาก "ศูนย์พัฒนาที่ดินอุบลราชธานี" เป็น สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
จนกระทั่งถึงปัจจุบัน
ทำเนียบหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
1. นายอิทธิพล กมลรัตน์ พ.ศ. 2508 - พ.ศ. 2510
2. นายสุทัศน์ ธารีสาร พ.ศ. 2510 - พ.ศ. 2512
3. นายอิทธิพล กมลรัตน์ พ.ศ. 2513 - พ.ศ. 2527
4. นายอุทัย ณ เชียงใหม่ พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2528
5. นายไพโรจน์ ทนันชัยบุตร พ.ศ. 2528 - พ.ศ. 2539
6. นายทองสุข อุพันทา พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2543
7. นายประสงค์ ก้านแก้ว พ.ศ. 2543 - พ.ศ. 2545
8. นายชาญชัย กลมเกลียว พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2546
9. นายชุมพล ตาลชัย พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550
10. นายศรจิตร ศรีณรงค์ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2553
11. นายไกรสร บัวศรี พ.ศ. 2544 - ปัจจุบัน