-
 
 

นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ ผู้้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ติดตามการดำเนินงาน โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ในส่วนรับผิดชอบของสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
<<รายละเอียด>>

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงคณ์งดเผาฟางและตอซังพืช ณ แปลงนาสาธิต บ้านบุศกร ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
<<รายละเอียด>>
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 นายไกรสร บัวศรี ผอ.สพด.อุบลฯพร้อมคณะกรรมการฯ ตรวจติดตามโครงการแหล่งน้ำในไร่นา
นอกเขตชลประทาน ปี 2557 ท้องที่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลฯ
<<รายละเอียด>>
lมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 นายไกรสร บัวศรี ผอ.สพด.อุบลฯพร้อมคณะกรรมการฯ ตรวจติดตามโครงการแหล่งน้ำในไร่นา
นอกเขตชลประทาน ปี 2557 ท้องที่ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลฯ
<<รายละเอียด>>
lเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีร่วมกับกลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.4 จัดคลินิกเคลื่อนที่ โครงการ
เกษตรเคลื่นที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ณ เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี
โดยมีนายวันชัย สุทธวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
<<รายละเอียด>>
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 นายไกรสร บัวศรี ผอ.สพด.อุบลฯ นายอุดร เขมาฤกษ์ เกษตรจังหวัดอุบลฯ และหน.ส่วนราชการ
ร่วมแจกปัจจัยการผลิตโครงการรณรงค์และสาธิตการทำปุ๋ยหมัก กองโต ณ ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านป่าหญ้าคา ต.โนนก่อ
อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
<<รายละเอียด>>

นายไกรสร บัวศรี ผอ. สพด. อุบลราชธานี และคณะจนท.สพด.ผู้รับผิดชอบงาน หญ้าแฝกและโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน รับเสด็จและฉายพระรูปร่วมกับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโอกาสปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.อุบลฯในวันที่ 6 ม.ค.57 ณ รร.บ้านปากลา อ.โขงเจียม ,รร.บ้านโหง่นขาม และรร.บ้านดงนา อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
<<รายละเอียด>>

นางนันทิยา อุ่นประเสริฐ ผู้้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ติดตามการดำเนินงาน โครงการแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ในส่วนรับผิดชอบของสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
<<รายละเอียด>>

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 นายอภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงคณ์งดเผาฟางและตอซังพืช ณ แปลงนาสาธิต บ้านบุศกร ตำบลกุศกร อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
<<รายละเอียด>>

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2557 นายไกรสร บัวศรี ผอ.สพด.อุบลฯพร้อมคณะกรรมการฯ ตรวจติดตามโครงการแหล่งน้ำ
ในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี 2557 ท้องที่ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลฯ
<<รายละเอียด>>
เมื่ื่อวันที่ 13 มีนาคม 2557 นายไกรสร บัวศรี ผอ.สพด.อุบลฯพร้อมคณะกรรมการฯ ตรวจติดตามโครงการแหล่งน้ำ
ในไร่นานอกเขตชลประทาน ปี 2557 ท้องที่ อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลฯ
<<รายละเอียด>>
เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2556 สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีร่วมกับกลุ่มวิเคราะห์ดิน สพข.4 จัดคลินิกเคลื่อนที่ โครงการเกษตรเคลื่นที่ในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ณ เทศบาล
เมืองพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายวันชัย สุทธวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธาน
<<รายละเอียด>>
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2556 นายไกรสร บัวศรี ผอ.สพด.อุบลฯนายอุดร เขมาฤกษ์ เกษตรจังหวัดอุบลฯ
และหน.ส่วนราชการร่วมแจกปัจจัยการผลิตโครงการรณรงค์และสาธิตการทำปุ๋ยหมักกองโต ณ ศูนย์การเรียน ตชด.บ้านป่าหญ้าคา ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
<<รายละเอียด>>
นายสุรเดช เตียวตระกูล รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ด้านปฏิบัติการ ร่วมงานรณรงค์การลดต้นทุน 
การผลิตข้าวหอมมะลิ105ในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ณ ตลาดพลาสตินัม อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด 
วันที่ 17 สิงหาคม 2556 
<<รายละเอียด>>
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ร่วมกับจังหวัดอุบลราชธานี จัดงานคลีนิคเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมฯ
ณ โรงเรียนเทศบาล ขามใหญ่บ้านหนองไผ่ โดยมี รมช.กษ. นายวราเทพ รัตนากร เป็นประธานในพิธี และได้รับเกียรติจากท่านรองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นายสุรเดช เตียวตระกูล ร่วมงานในพิธีฯ
<<รายละเอียด>>
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอาคาร สำนักงาน สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ดหลังใหม่ และประชุมติดตาม ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2556
ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด เวลา 13.30 น. โดยมีท่านรองอธิบดีด้านปฏิบัติการ
นายสุรเดช เตียวตระกูล เป็นประธาน <<รายละเอียด>>
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 นายวันชัย สุทธิวรชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี
ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน ณ โรงเรียนตชด. บ้านปากลา ต.นาโพธิ์กลาง
อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
<<รายละเอียด>>
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 นายไกรสร บัวศรี ผอ.สพด.อุบลฯ ลงพื้นที่ตรวจและติดตามงาน
โครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียนและยุวหมอดิน ณ โรงเรียนตชด. บ้านป่าไม้ อ.บุณทริก
และโรงเรียนตชด. บ้านป่าหญ้าคา อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี
<<รายละเอียด>>
สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ร่วมงานวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่์ วันที่ 18 เมษายน 2556
เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
<<รายละเอียด>>