ผอ.สพข.4 ติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการ Zoning by Agri-Map จ.ร้อยเอ็ด

วันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยนายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามผลสำฤทธิ์ โครงการพัฒนาที่ดินสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสมตามแผนที่เกษตร (Zoning by Agri-Map) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ พื้นที่แปลงเกษตรกร นายสุนทร อามาตย์มนตรี บ้านสะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมพบปะ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับพี่น้องเกษตรกร นำความรู้ที่ได้ไปพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน และให้ได้ผลตอบแทนสูงสุด