Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

แสดง # 
ชื่อ ฮิต
วันที่ 26/03/264 19
วันที่ 21/03/2564 18
วันที่ 17/03/2564 17
วันที่ 15/03/2564 38
วันที่ 10/03/2564 37
วันที่ 9/03/2564 42
วันที่ 8/03/2564 48
วันที่ 24/02/2564 47
วันที่ 23/02/2564 54
วันที่ 19/02/2564 143
วันที่ 18/02/2564 93
วันที่ 18/02/2564 80
วันที่ 17/02/2564 82
ผอ.สพข.4 ประชุมเตรียมจัดงานวันดินโลก ปี 2564 ผ่านระบบ Web Conference 73
ผอ.สพข.4 ติดตามผลสัมฤทธิ์โครงการ Zoning by Agri-Map จ.ร้อยเอ็ด 77
ผอ.สพข.4 ประชุมการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลผ่านระบบออนไลน์ 76
รับมอบนโยบายจากรองปลัดกระทรวงเกษตรฯ และประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 1/2564 99
ผอ.สพข.4 ตรวจติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดร้อยเอ็ด 90
ผอ.สพข.4 ตรวจติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดมุกดาหาร 96
ผอ.สพข.4 ตรวจติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดนครพนม 100
ผอ.สพข.4 เป็นประธาน เปิดโครงการอบรมหมอดิน 4.0 หลักสูตรที่ 2 สพด.นครพนม 97
ผอ.สพข.4 ตรวจติดตามงานงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ จังหวัดศรีสะเกษ 99
ตรวจติดตามงานงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ทุ่งหมาหิว จังหวัดอุบลราชธานี 103
ผอ.สพข.4 ร่วมงานวันดินโลก ณ สพด.นครพนม 128
ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จ.นครพนม 175
ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนในพื่นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จ.มุกดาหาร 169
ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนในพื่นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จ.ศรีสะเกษ 175
ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน หมอดินอาสาประจำตำบล จ.อำนาจเจริญ 176
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 12/2563 168
ประชุมขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 192
รองอธิบดีด้านวิชาการ ตรวจเยี่ยมศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน จ.อุบลราชธานี 184
ผอ.สพข.4 เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการพัฒนาที่ดินสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ จังหวัดน่าน 204
รองอธิบดีด้านบริหาร ตรวจเยี่ยมศูนย์เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด 226
น.ส.ภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร และ นายชาติชาย ประสาระวัน ผอ.สพข.4 เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมาธิการสภาผู้แทนราษฎร จ.ร้อยเอ็ด 224
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สพข.4 ครั้งที่ 10/2563 จ.อำนาจเจริญ 181
ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน เพื่อขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ 257
ตรวจเยี่ยมติดตามผลการดำเนินงาน Zoning by Agri-Map จ.อุบลราชธานี 181
ติดตามติดตามงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออก ในพื้นที่ทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี 184
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 172
สพข.4 ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพื้นที่ สู่การเกษตรแบบผสมผสานอย่างยั่งยืน (Zoning by Agri-Map) 383
ผอ.สพข.4 ร่วมติดตามความก้าวหน้า ผลการดำเนินงานตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 172
ประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 9/2563 ณ จังหวัดศรีสะเกษ 162
สพข.4 รวมพลังปลูกไม้ยืนต้นฯ เฉลิมพระเกียรติฯ “ล้านกล้ารักษ์แผ่นดิน” 200
ประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล 153
ผอ.สพข.4 ร่วมสัมมนาโครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านดิน “รวมพลัง คน พด. สร้างศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งเอเชีย (CESRA)” จังหวัดนครราชสีมา 209
ผอ.สพข.4 ติดตามผลการดำเนินงาน พื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตฯ จังหวัดร้อยเอ็ด 171
ผอ.สพข.4 ลุยทุกพื้นที่ ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ แนะนำ การดำเนินงาน ศูนย์ถ่ายทอดฯ จ.อุบลราชธานี 157
รมช.ธรรมนัส ลงพื้นดูงานบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี 160
ผอ.สพข.4 ติดตามผลการดำเนินงาน Zoning by Agri-map จังหวัดศรีสะเกษ 159
ผอ.สพข.4 ร่วมติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรี การพัฒนาพื้นที่ฯ และวิถีเกษตรแบบครบวงจร จ.ศรีสะเกษ 161

หมวดหมู่รอง