ผอ.สพข.4 ประชุมเตรียมจัดงานวันดินโลก ปี 2564 ผ่านระบบ Web Conference

วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมเตรียมจัดงานวันดินโลก ปี 2564 ผ่านระบบ Web Conference ณ ห้องประชุมกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานการประชุม