Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี

รายนามผู้ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี

ชื่อ - สกุล

วันที่ดำรงตำแหน่ง

1.นายอิทธิพล  กมลรัตน์

พ.ศ.2508 - พ.ศ.2510

2.นายสุทัศน์  สารสาร

พ.ศ.2510 - พ.ศ.2512

3.นายอิทธิพล  กมลรัตน์

พ.ศ.2513 - พ.ศ.2527

4.นายอุทัย  ณ  เชียงใหม่

พ.ศ.2527 - พ.ศ.2528

5.นายไพโรจน์  ทนันชัยบุตร

พ.ศ.2528 - พ.ศ.2538

6.นายทองสุข  อุพันทา

พ.ศ.2538 - พ.ศ.2543

7.นายประสงค์  ก้านแก้ว

พ.ศ.2543 - พ.ศ.2545

8.นายชาญชัย  กลมเกลียว

พ.ศ.2546 - พ.ศ.2546

9.นายชุมพล  ตาลชัย

พ.ศ.2546 - พ.ศ.2550

10.นายศรจิตร  ศรีณรงค์

พ.ศ.2551 - พ.ศ.2553

11.นายไกรสร  บัวศรี

พ.ศ.2554 - พ.ศ.2558

12.นายบุญถม  กุมพล

พ.ศ.2559 - พ.ศ.2561

13.นางสาวปณตพร  คูณพันธ์

พ.ศ.2561 - พ.ศ.2562

14.นายพันมหา  ทองบ่อ

พ.ศ.2562 - พ.ศ.2565

15.นางสาวมยุรี  อบสุข

พ.ศ.2565 – ปัจจุบัน


Monthly Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Connect with us


CONTACT US