ผลงาน/ข้อมูลวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน
มหัศจรรย์ พด.
 
 
ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าประเภทปัจจัยการผลิตทางการเกษตร (Q Center)
 
 
 
Site Map

 
 
เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2558 นายประทีป  กีรติเรขา ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการคลินิก
เกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ
สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ ณ ที่ว่าการอำเภอนาเยีย ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี สพด.อุบลราชธานี ได้ออกหน่วยคลินิกดินให้คำแนะนำการเก็บตัวอย่างดิน การพัฒนาที่ดิน โดยใช้ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน และแจกตัวอย่างผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์
พด. ต่างๆ รวมทั้งเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด
่า
<<รายละเอียด>> ราชการจังหวัดอุบลราชธานี


 
วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 น.ส.สุดา สวัสดิ์ธนาคูณ ผู้เชี่ยวชาญด้านปรับปรุงดินเค็ม
พร้อมคณะฯ ตรวจราชการ โครงการฟาร์มส่วนพระราชองค์ บ้านยางน้อย ตำบลสร้างถ่อ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี
<<รายละเอียด>>

 
วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 2 นำโดย น.ส.ปณตพร  คูณพันธ์ เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่
ปี 2558 ณ วัดสิงหาญ บ้านสะพือ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี
<<รายละเอียด>>

 
วันที่ 30 มิถุนายน 2558 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5 สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี นำโดย นางจิตรทิวา  เหลืองวิเศษ พร้อมด้วย นายบัวพา  สาวันดี นายอภิชาติ  เย็นไทย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
<<รายละเอียด>>


 

วันที่ 29 มิถุนายน 2558  หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 5 สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี นำโดย นางจิตรทิวา  เหลืองวิเศษ พร้อมด้วย นายบัวพา  สาวันดี ตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้ใช้เมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
<<รายละเอียด>>

 
วันที่ 29 มิถุนายน 2558 หน่วยพัฒนาที่ดินที่ 4 นำโดย น.ส.ปวีณา ว่องวิการ พร้อมด้วย น.ส.จุฬารัตน์  ศิลปะชาติ เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายโครงการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบแปลงใหญ่ ปี 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
<<รายละเอียด>>

 
นายไกรสร บัวศรี ผอ.สพด. อุบลราชธานี และคณะเจ้าหน้าที่ สพด.
ผู้รับผิดชอบงาน หญ้าแฝกและโครงการเกษตรอินทรีย์ในโรงเรียน
และยุวหมอดิน รับเสด็จและฉายพระรูปร่วมกับสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ ในโอกาสปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่ จ.อุบลราชธานี
ในวันที่ 6 ม.ค.58 ณ รร.บ้านปากลา อ.โขงเจียม ,รร.บ้านโหง่นขาม
และรร.บ้านดงนา อ.ศรีเมืองใหม่ จ.อุบลราชธานี
<<รายละเอียด>>


 
 
ข่าวย้อนหลัง (รายละเอียด)
 
เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. ดร.อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานเปิดโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ 60 พรรษา ณ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน จังหวัดนครนายก
รายละเอียด...>>>
 

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.30 น. ดร.อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการประชุมนานาชาติเพื่อกิจกรรมปีดินสากล ครั้งที่ 3/2558
กรมพัฒนาที่ดิน
รายละเอียด...>>>

 

วันนจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ 2558 เวลา 10.30 น. นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีด้านบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “Smart Director” รุ่นที่ 3 ณ ศูนย์ฝึกอบรม
ภูมิสารสนเทศการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน
รายละเอียด...>>

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายงานคาดการณ์พื้นที่ที่จะเกิด
ภัยธรรมชาติ
ภูมิสารสนเทศดินและการใช้
ประโยชน์ที่ดิน GIS
-
เขตการใช้ที่ดินพืชเศรษฐกิจ
-
ระบบฐานข้อมูลกลุ่มชุดดิน
-
ดินของประเทศไทย
-
ความรู้ชุดดินไทย
แผนที่กลุ่มชุดดินบน Google
แผนที่คำแนะนำการจัดการดินรายตำบล
แผนที่ชุดดินรายอำเภอ
บริการแผนที่และข้อมูลภาพถ่ายออร์โธสี