Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

HOT LINKS


  
   
      
  

 

นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
MOAC IMPORTANT POLICYศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร


แปลงใหญ่Zoning by
Agri-Map


เกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรผสมผสาน


ธนาคารสินค้าเกษตรยกระดับสหกรณ์
ให้เข้มแข็งแผนผลิตข้าวครบวงจรการจัดการที่ดินของ
ส.ป.ก.ระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำแผนงาน
Smart Farmer


แผนงาน
Smart Officer


มาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหาร

      

 

สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์

ร่าง TOR ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อ การส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมาหิว จัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ งานก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำ บ้านใหม่แสนสุข ม.12 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ระหว่างวันที่ 7 เมษายน - 12 เมษายน 2566

เอกสาร [ Download ]

 


Monthly Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Connect with us


CONTACT US