Login to your account

Username
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name
Username
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *

Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

 

HOT LINKS


  
   
      
  

 

นโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
MOAC IMPORTANT POLICYศูนย์เรียนรู้การเพิ่ม
ประสิทธิภาพการ
ผลิตสินค้าเกษตร


แปลงใหญ่Zoning by
Agri-Map


เกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีใหม่
เกษตรผสมผสาน


ธนาคารสินค้าเกษตรยกระดับสหกรณ์
ให้เข้มแข็งแผนผลิตข้าวครบวงจรการจัดการที่ดินของ
ส.ป.ก.ระบบส่งน้ำ/กระจายน้ำแผนงาน
Smart Farmer


แผนงาน
Smart Officer


มาตรฐานสินค้าเกษตร
และอาหาร

      

 

สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อการส่งออก

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตข้าวอินทรีย์เพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมาหิวจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ งานก่อสร้างระบบเก็บกักและระบายน้ำบ้านใหม่แสนสุข หมู่ที่ 12 ต.เหล่าแดง อ.ดอนมดแดง จ.อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เสนอราคาวันที่ 8 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

เอกสาร [ Download ]

 


Monthly Newsletter

Keep up to date on the latest from our network:

Connect with us


CONTACT US