หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2403701
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
630
2618
630
2396089
19635
73797
2403701

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2024-05-19 15:32:38

ประวัติสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4ประวัติสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นหน่วยงานในส่วนภูมิภาคของ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีการแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ. 2527 ลงวันที่ 10 เมษายน2527 โดยนายอิทธิพล กมลรัตน์ (ผู้อำนวยการคนแรก) ได้ขอแบ่งพื้นที่ราชพัสดุ ที่สาธารณะหนองหอย ประมาณ 11 ไร่ จากป่าไม้เขตอุบลราชธานี (ปัจจุบัน คือสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9) รับผิดชอบ 7 จังหวัดของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ อุบลราชธานี นครพนม ร้อยเอ็ด ยโสธร ศรีสะเกษ มุกดาหาร และ อำนาจเจริญ


 

รายชื่อผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

1. นายอิทธิพล กมลรัตน์ ดำรงตำแหน่ง 17 เม.ย. 2527 - 29 ก.ค. 2528
2. นายศิริชัย กิตยารักษ์ ดำรงตำแหน่ง 30 ก.ค. 2528 - 30 ก.ย. 2542

3. นายจักรกฤษณ์ มโนธรรม ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2542 - 30 ก.ย. 2543
4. นายไพโรจน์ ทนันชัยบุตร ดำรงตำแหน่ง 3 ต.ค. 2543 - 30 ก.ย. 2544
5. นายทองสุข อุพันทา ดำรงตำแหน่ง 1 ต.ค. 2544 - 30 ก.ย. 2547
6. นายเกษม ทองปาน ดำรงตำแหน่ง 29 ธ.ค. 2547 - 23 ธ.ค. 2548
7. นายชวิน เจิมสุวรรณ ดำรงตำแหน่ง 23 ธ.ค. 2548 - 6 ธ.ค. 2549
8. นายสุรเดช เตียวตระกูล ดำรงตำแหน่ง 28 ก.พ. 2550 - 21 พ.ย. 2554
9. นายถาวร มีชัย ดำรงตำแหน่ง 23 ธ.ค. 2554 - 15 ต.ค. 2560
10. นายชาติชาย ประสาระวัน ดำรงตำแหน่ง 16 ต.ค. 2560 - 20 ตุลาคม 2563
11. นายศรจิตร  ศรีณรงค์ ดำรงตำแหน่ง 21 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2566 


 

วิสัยทัศน์

เป็นองค์การอัจฉริยะทางดิน
เพื่อขับเคลื่อนการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม 15 ล้านไร่ ภายในปี 2570 


 

พันธกิจ

1.  สำรวจ วิเคราะห์ จำแนกดิน และสำมะโนที่ดิน เพื่อวางแผนการใช้ที่ดินด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2.  พัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการดินที่สอดคล้องและเหมาะสมกับสภาพพื้นที่
3.  สร้างศูนย์กลางข้อมูลอัจฉริยะทางดินของประเทศ เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรที่ดินอย่างยั่งยืน
4.  พัฒนาที่ดินด้วยระบบการบริหารจัดการเชิงรุก ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมด้านการวางแผน ถ่ายทอดเทคโนโลยี อนุรักษ์ดินและน้ำ และปรับปรุงบำรุงดิน เพื่อรักษาสมดุลความเสื่อมโทรมของที่ดินและนิเวศเกษตร
5.  ยกระดับองค์การด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรรม

 


 

ค่านิยมองค์กร : TEAM For Soils

     TEAM For Soils (ทีมดี ดินดี)
     T-Teamwork : สร้างทีม
     E-Energetic : ทำงานเชิงรุกอย่างมีพลัง
     A-Agile : คล่องแคล่ว
     M-Move Forward : มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน


 

 กลยุทธ์

1. พัฒนาระบบสารสนเทศของ สพข. 4 ให้ทันสมัยเพื่อให้สืบค้นง่ายและรวดเร็ว
2. พัฒนาเทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรดินและน้ำ เพื่อเพิ่มผลิตภาพทางการเกษตร
3. พัฒนาหมอดินอาสา และเครือข่ายให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
4. พัฒนาการบริหารภายในองค์กรภายใต้การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
5. พัฒนางานวิจัยให้สามารถเพิ่มผลผลิต ลดค่าใช้จ่ายและประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ
6. พัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง


 

อำนาจหน้าที่

- ศึกษา สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูลดินและที่ดิน เพื่อการวางแผนการใช้ที่ดินในระดับไร่นา
- ศึกษา และวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน ตลอดจนทดสอบผลการวิจัยเพื่อการปรับใช้ในพื้นที่
- รวบรวมและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศของหน่วยงานในพื้นที่ ตลอดจนวิเคราะห์ สนับสนุน ผลิต และให้บริการข้อมูลสารสนเทศด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- ดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินในไร่นา
- ให้บริการวิเคราะห์ และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ผลิตพันธุ์พืชชนิดต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้ในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และการปรับปรุงบำรุงดิน
- ถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดินแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเกษตรกร
- ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

มีการแบ่งกลุ่มภายในดังนี้

1. ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่

* งานธุรการ การเงิน บัญชีและพัสดุ
* จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการปฏิบัติ
* งานของหน่วยงานต่างๆ ในเขต
* งานบริหารงานบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
* จัดทำทะเบียนวิจัย และรวบรวมผลงานวิจัยของเขต

2. กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่

* ศึกษา วิจัย ทดสอบ และสาธิตการพัฒนาที่ดิน
* รวมกับกองส่วนกลางในการปฏิบัติงานวิจัยแบบบูรณาการ  
การจัดอบรม เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และการจัดนิทรรศการ
* ผลิต ทดสอบ และควบคุมคุณภาพพันธ์พืชเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
* ให้คำปรึกษาและแนะนำทางวิชาการแก่ฝ่ายปฏิบัติงานของ สถานีพัฒนาที่ดิน

3. กลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน มีหน้าที่

* ศึกษา วิจัย ทดสอบ และสาธิตการพัฒนาที่ดิน
* สำรวจจำแนกดินอย่างละเอียด  
* สำรวจ วิเคราะห์  ข้อมูลภาวะเศษฐกิจและสังคม
* วางแผนการใช้ที่ดินระดับไร่นา

4. ฝ่ายสำรวจเพื่อทำแผนที่ มีหน้าที่

* สำรวจและจัดทำแผนที่ระดับขอบเขต และถือครองที่ดินอย่างละเอียด เพื่อใช้ในการวางแผนการใช้ดินระดับไร่นา

5. กลุ่มวิเคราะห์ดิน มีหน้าที่

* วิเคราะห์ดิน น้ำ พืช สิ่งที่เกี่ยวข้องกับดิน และประมินความอุดมสมบูรณ์ของดิน ให้การบริการวิเคราะห์ดินแก่หน่วยงานของ สพข. 
   ส่วนราชกาiอื่น เกษตรกร และเอกชน

6. สถานีพัฒนาที่ดิน มีหน้าที่

* ปฏิบัติการในด้านการพัฒนาที่ดิน ส่งเสริม และสาธิต เกี่ยวกับการพัฒนาที่ดิน
*การฝึกอบรม และถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่หมอดินอาสาและเกษตรกรทั่วไป
* ให้บริการเกษตรกรตามแผนทรัพยากรที่ดินและพัฒนาการเกษตร
* ร่วมจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรตำบล
* เป็นเลขานุการคณะกรรมการจำแนกประเภทที่ดินประจำจังหวัด


 

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
        กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกรมพัฒนาที่ดิน
        > พระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
        > กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย ในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2555 
        > กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย ในการปรับปรุงดินหรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2555
        > กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไข และอัตราค่าใช้จ่าย ในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2555
        > ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอในการบริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่เป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2553
        > ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอในการวิเคราะห์ตรวจสอบตัวอย่างดินเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2553
        > ระเบียบคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับคำขอให้ปรับปรุงดิน หรือที่ดิน หรือการอนุรักษ์ดินและน้ำเป็นการเฉพาะราย พ.ศ. 2553
        > คำพิพากษาหรือคำวินิจฉัยของศาลที่เกี่ยวข้อง
        > คู่มือและคำอธิบายสรุปสาระสำคัญของพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551
        > คำแปลของพระราชบัญญัติพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2551 (ฉบับภาษาอังกฤษ)

        กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ กรมพัฒนาที่ดิน พ.ศ. 2557

        ระเบียบกรมพัฒนาที่ดินว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2562


 

 ยุทธศาสตร์
        > แผนปฏิบัติราชการ กรมพัฒนาที่ดิน ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 - 2570)
        > ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาที่ดิน
        > ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580)
        > พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560
        > แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
        > กรอบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566-2570)
        > ยุทธศาสตร์เกษตรและสหกรณ์ 20 ปี ฉบับที่ 12