Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ข้าราชการ


 

  นางสาวนุสรา  ท้าวแก้ว
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
นางสาวดวงเดือน พรมขันธ์
ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
  นางสุชาวดี  มณีวรรณ
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางสาวกุลธิดา โสพัฒน์
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
  นางสาวบังอร  บับพาน
ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ลูกจ้างประจำ


 

นายวิชัย คำแพง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช 2

นายประกิจ พิมพา
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2
นายปรีดา ผ่อนตาม
ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2


พนักงานราชการ


 

นางสาวภัทรา แสงสว่าง
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นางสุรีวรรณ ร้อยศรี
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
  นางจิรวัฒน์  นนท์คำวงค์ 
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวฐิตารีย์ ภาระวงศ์
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวปัทมาพร ก้านแก้ว
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
นางสาวนงค์นุช พลศรี
ตำแหน่งนิติกร


จ้างเหมาบริการ


 

นางสาวศิวาภรณ์ สิทธิผล

นางจิราพร ชูวิชา

นางสาววนิดา สารทอง
นางละออง  สุขมี