หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

782293
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1087
901
3600
772028
7587
28469
782293

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2022-12-07 23:44:42

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ข้าราชการ


 

 


นางสาวนุสรา  ท้าวแก้ว

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวดวงเดือน พรมขันธ์

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
นางสาววันวิสา  บุญถนอม
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 


นางสุชาวดี  มณีวรรณ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 


นางสาวกุลธิดา โสพัฒน์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 


นางสาวบังอร  บับพาน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ลูกจ้างประจำ


 

นายวิชัย คำแพง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช 2
นายประกิจ พิมพา

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2นายปรีดา ผ่อนตาม

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2


พนักงานราชการ


 
นางสาวภัทรา แสงสว่าง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสุรีวรรณ ร้อยศรี

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนนางเยาวลักษณ์  จินดามณี

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 


นางจิรวัฒน์  นนท์คำวงค์
 
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวฐิตารีย์ ภาระวงศ์

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวปัทมาพร ก้านแก้ว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์นางสาวนงค์นุช พลศรี
ตำแหน่งนิติกร


จ้างเหมาเอกชน


 

นางสาวศิวาภรณ์ สิทธิผล
นางจิราพร ชูวิชา

 


นางสาววนิดา สารทอง
 


นางสาวอมรรัตน์  ปัตตะศรี
 


นางวิชิต  คำหงษสา
 นายสุริยา  ทองวงษา
 นายสัญญา  แสนทวีสุข
 นายบุญมี  สีใส 

นายศรจิตร  ศรีณรงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4