หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2408795
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
423
1202
5724
2396089
24729
73797
2408795

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2024-05-23 09:54:15

ฝ่ายบริหารทั่วไป

   ฝ่ายบริหารทั่วไป มีหน้าที่
   >> งานธุรการ การเงิน บัญชีและพัสดุ
   >> จัดทำแผนงาน งบประมาณประจำปี ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณ และติดตามผลการปฏิบัติ
   >> งานของหน่วยงานต่างๆ ในเขต
   >> งานบริหารงานบุคคลและงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน
   >> จัดทำทะเบียนวิจัย และรวบรวมผลงานวิจัยของเขต


    ข้าราชการ

 


นางสาวนุสรา  ท้าวแก้ว

ตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไปนางสาวดวงเดือน พรมขันธ์

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
 
- ว่าง -
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 


นางสุชาวดี  มณีวรรณ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 


นางสาวกุลธิดา โสพัฒน์

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 


นางสาวบังอร  บับพาน

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


   ลูกจ้างประจำ

 


นายวิชัย คำแพง
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา ช 2
นายประกิจ พิมพา

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2นายปรีดา ผ่อนตาม

ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ ส 2


   พนักงานราชการ
นางสาวภัทรา แสงสว่าง

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปนางสุรีวรรณ ร้อยศรี

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
 


นางจิรวัฒน์  นนท์คำวงค์
 
ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวฐิตารีย์ ภาระวงศ์

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีนางสาวปัทมาพร ก้านแก้ว

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์นางสาวนงค์นุช พลศรี
ตำแหน่งนิติกร


   จ้างเหมาเอกชน

 


นางเยาวลักษณ์  จินดามณี

นางสาวอมรรัตน์  ปัตตะศรี
นางจิราพร ชูวิชา

 

 

นางบวร  สระเสน

 นายสัญญา  แสนทวีสุข
 นายบุญมี  สีใส