Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

สมัครงาน

11 เมษายน 2562 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

19 มีนาคม 2562 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

25 กุุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์