Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กลุ่มวิเคราะห์ดิน

ข้าราชการ


นางสาวภัคจิรา หนูมโน
ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
  นางอุมรา กล้าหาญ
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ
  นายโอวาท ยุทธรรม
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ
   ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

พนักงานราชการ
 


  นายสุรพงษ์  มีชัย
ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์


จ้างเหมาเอกชน


   นางนิรัน แซ่ตัง
 นางนันทพร  คำพา
นายอดิศักดิ์  จันทะคัต