Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน

ข้าราชการ


   

นางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์
ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
นางสาววัชรี แซ่ตั้ง
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

  นางปวีณา ยงยืน 
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาววรรณา สุวรรณวิจิตร 
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางสาวกัญญาพร สังข์แก้ว
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

นางยุพาพร กิ่งโสดา
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการ

นางพัชนี เค้ายา
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

นางคนิสริน  เย็นไทย
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

ลูกจ้างประจำ


นางนันทวัลย์ ต้นสาย
พนักงานพิมพ์ ส 3


พนักงานราชการ


 

นางวนิดา วงศาสนธิ์
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

นายปราโณตม์ สวมชัยภูมิ
ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร


จ้างเหมาบริการ


 นางวิจิตร แว่นทอง
นายไชโย ไชยานุกูล