Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่

ข้าราชการ


นายสินธิพงษ์ เพียรงูเหลือม
ตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
นายไพศาล แสนภูวา
ตำแหน่งนายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
นายประวิทย์ ร้อยศรี
ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นางสาววัชรี ผลไม้
ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน

 

 พนักงานราชการ


นางสาวละอองดาว สาระพันธ์
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย
  นางสาวรุจิฬา  ภักดีรัตน์ 
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 
จ้างเหมาบริการ


นางสาวผกากรอง เครือบุตร
  นางสาวญฎานิตา  ทองลือ
  นางสาวศศิธร  สดไธสง
  นายวรวุฒ  ผ่อนตาม