Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน ปี 2561

วันที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม/โครงการ พร้อมทั้งเร่งรัดการเบิกจ่าย ของสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ อีกทั้งยังได้ให้แนวทางในการดำเนินงานกับข้าราชการ พนักงานราชการ และบุคลากรของสถานี ณ สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ อ.เมือง
จ.อำนาจเจริญ

           


 ภาพ/รายงาน : นางพัชนี เค้ายา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สพข.4