Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฯ

นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เข้าร่วมประชุม ติดตามผลการดำเนินงาน โครงการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561 รอบที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 13 และ 14 โดยนายสุดสาคร ภัทรกุลนิษฐ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการที่ 13 และ 14 เป็นประธานในการประชุม และติดตามผลการดำนเนินงานโครงการต่าง ๆ อาทิ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรม ตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agi-Map) ธนาคารสินค้าเกษตร เป็นต้น ในวันที่ 5 ก.พ. 2561 ณ ห้องประชุมหมอนขิด ศาลากลางจังหวัดยโสธรหลังใหม่ ชั้น 2

    


 รายงาน : นางพัชนี เค้ายา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สพข.4

ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร