Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เยี่ยมชมโรงสีข้าวศูนย์ข้าวชุมชน บ้านห้วยไร่ และตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ เยี่ยมชมโรงสีข้าวศูนย์ข้าวชุมชน บ้านห้วยไร่ ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ และตรวจเยี่ยมการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำพัฒนาที่ดิน ปี พ.ศ. 2558 และ ปี พ.ศ. 2560

                    


ภาพ : นายปราโณตม์ สวมชัยภูมิ นักวิชาการเกษตร สพข.4
รายงาน : นางสาวปัทมาพร ก้านแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4