Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จัดการประชุมชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน โดย นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 มี ผอ.กลุ่ม/หน.ฝ่าย/ผอ.สพด. และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมฯ และมีการบรรยายในหัวข้อ
1. แนวทางการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร ผู้ลงทะเบียน เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (กิจกรรมฝึกอบรม หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน") ประจำปีงบประมาณ 2561 โดย นางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
2. การตรวจพิสูจน์ที่ดินตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ.2537), การตรวจสอบแนวเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรี, การระวังชี้แนวเขตและลงชื่อรับรองแนวเขตป่าไม้ถาวรข้างเคียง โดย นายสินธิพงษ์ เพียรงูเหลือม ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
3. รูปแบบหนังสือราชการ โดย นางสาวดวงเดือน พรมขันธ์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

                 


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4