Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน สพข.4

วันพุธที่ 18 เมษายน 2561 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน โดย นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน เป็นจุดเรียนรู้ ศึกษา ดูงานด้านการพัฒนาที่ดิน งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ให้แก่นักเรียน นักศึกษา เกษตรกร หมอดินอาสา ประชาชนทั่วไปที่สนใจ ซึ่งศูนย์เป็นแหล่งเรียนรู้และให้ข้อมูลการทำเกษตรที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ผู้ศึกษาเข้าใจในหลักวิชาการและสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ในการทำการเกษตร เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตอย่างมีประสิทธิภาพให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

                         


 ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4