Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพด.มุกดาหาร

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร และเกษตรกรในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

              


 ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4