Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมปรึกษาหารือ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมาหิว จ.อุบลราชธานี และโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพืันที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด กับคณะผู้รับผิดชอบโครงการฯ

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผอ.สพข.4 พร้อมด้วย นายบุญถม กุมผล ผอ.สพด.อุบลราชธานี, นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผอ.สพด.ร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมประชุมปรึกษาหารือ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตข้าวอินทรีย์และพืชหลังนาเพื่อการส่งออกในพื้นที่ทุ่งหมาหิว จังหวัดอุบลราชธานี และโครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในพืันที่ทุ่งกุลาร้องไห้ จังหวัดร้อยเอ็ด กับคณะผู้รับผิดชอบโครงการฯ จากกองแผนงาน ได้แก่
1. นางอรอุมา สรรพสิทธิ์โยธิน ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและยุทธศาสตร์
2. น.ส.ฉวีวรรณ์ พัฒนพงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มโครงการพิเศษ
3. น.ส.มณทิรา พฤกษกลำมาศ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

 

                


 ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติ สพข.4