Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 5

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 5 โดย นายเกรียงไกร อิ่มสมโภช ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน กล่าวรายงาน และ นายยุทธสงค์ นามสาย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน กล่าวเปิดการทำกิจกรรมทำความสะอาดฯ และร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดร่วมกันทำกิจกรรมฯ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

                                               


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4