Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม จ.นครพนม

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายชัยฤกษ์ อุทาประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ไม่เหมาะสมในการปลูกข้าวเพื่อผลิตสินค้าเกษตรอื่นที่เหมาะสม กิจกรรมจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตพืชในพื้นที่ไม่เหมาะสม (N ข้าว) ในพื้นที่บ้านขว้างคลี หมู่ 7, 10 บ้านหนองชูชาติ หมู่ 13 ตำบลบ้านค้อ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

      


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4