Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 สพด.ยโสธร

วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ประชุมติดตามผลการปฏิบัติงาน พร้อมมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานตามนโยบายในระดับพื้นที่สู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2561 และรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม เพื่อให้ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขกับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร และเกษตรกรในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

  


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4