Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.นครพนม

วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 70 ราย ดำเนินการโดย สถานีพัฒนาที่ดินนครพนม ณ ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ยางพาราแห่งประเทศไทย ตำบลหนองญาติ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม นายชัยฤกษ์ อุทาประเสริฐ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดฯ 

การจัดอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายฝึกอบรมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ของจังหวัดนครพนม จำนวน 70 ราย ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 9 - 11 กรกฎาคม 2561 วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม คือ 
1. เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความรู้และทักษะด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง 
2. เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร

     


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4 และสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
รายงาน : น.ส.ปัทมาพร ก้านแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4