Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 4/2561

วันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 4/2561 พร้อมด้วย ผอ.กลุ่ม/หน.ฝ่าย/ผอ.สพด. และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม โดยมีการติดตามงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี

                 


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4