Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.มุกดาหาร

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" ประจำปีงบประมาณ 2561 จำนวน 30 ราย ดำเนินการโดย สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร ณ สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
นายบุญส่ง ชื่นตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดฯ

การจัดอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายฝึกอบรมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐของจังหวัดมุกดาหาร จำนวน 30 ราย ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 16 - 18 กรกฎาคม 2561 วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม คือ
1. เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความรู้และทักษะด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง
2. เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร

      


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4 และสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4