Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมต้อนรับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ จ.ร้อยเอ็ด

   

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ติดตามงานโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยท่านผู้ตรวจฯ ได้ให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติแก่กลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่ บ้านเหม้า หมู่ที่ 7 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด และลงพื้นที่ตรวจติดตามงานและดูความเสียหายจากน้ำท่วมพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด

               


ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4