Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.ศรีสะเกษ จำนวน 3 แห่ง

วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายกิตติ ไชยนิมิตร ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 3 แห่ง คือ
1. งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก งานขุดลอกหนอง ความจุ 59,500 ลบ.ม. บ้านกระสังข์ หมู่ 6 ตำบลผักไหม อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ

2. ขุดลอกหนองโง้ง ความจุ 11,600 ลบ.ม. บ้านหนองโง้ง หมู่ 7 ตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
3. งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดลอกหนองสิม ความจุ 53,000 ลบ.ม. บ้านสะคาม หมู่ 5 ตำบลจิกสังข์ทอง อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ
เพื่อรับทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละโครงการในครั้งนี้


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4
รายงาน : นางสาวปัทมาพร ก้านแก้ว จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4