Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ ครั้งที่ 6

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 6 โดยมี นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายยุทธสงค์ นามสาย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรม โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เกิดการ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย” ในสถานที่ทำงาน และสร้างระเบียบวินัยให้กับบุคลากรในองค์กร อีกทั้งยังสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ ตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

              


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4