Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมวิชาการที่จะนำเสนอผลงาน

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เข้าร่วมรับฟังและให้ข้อเสนอแนะการนำเสนอผลงานทางวิชาการภาคนิทรรศการ เพื่อให้ผู้นำเสนอได้มีการเตรียมความพร้อมสำหรับการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในงานประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2561 ณ จังหวัดชลบุรี ซึ่งจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2561 โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการสถานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมรับฟัง ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

              


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4