Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เข้าร่วมการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินปี 2561 ในหัวข้อ "วิชาการพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน"

นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินปี 2561 ในหัวข้อ "วิชาการพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน" โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีเปิด และ นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ กล่าวรายงานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักวิชาการได้นำเสนอผลงานวิชาการพร้อมระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์ ระหว่างนักวิชาการ ผู้ปฏิบัติงานในภาคสนามและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปพัฒนาต่อยอด แก้ไขปัญหา ทั้งด้านการจัดการทรัพยากรดินและน้ำในพื้นที่ของเกษตรกรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี

          


รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4