Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว 2 โครงการ

วันพุธที่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว ดังนี้
1. ขุดลอกหนองบัว ความจุ 49,300 ลบ.ม. บ้านกุดกั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลดอนมดแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี

2. ขุดลอกหนองกระบูน ความจุ 375,700 ลบ.ม. บ้านกระบูน หมู่ที่ 3 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี
เพื่อทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละโครงการในครั้งนี้
              


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4