Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมคณะทำงานจัดทำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

 

วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 13.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม โดยมีการนำเสนอรายละเอียดการก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ พื้นที่ลุ่ม-ดอน ที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

                     


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4