Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

กิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 7

วันพุธที่ 5 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จัดกิจกรรมทำความสะอาดครั้งใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 7 โดยมี นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เกิดการ “สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย” ในสถานที่ทำงาน และสร้างระเบียบวินัยให้กับบุคลากรในองค์กร อีกทั้งยังสอดคล้องกับการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ตามโครงการอุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน จัดกิจกรรมทำความสะอาดใหญ่ ตามแนวทางประชารัฐ จังหวัดอุบลราชธานี โดยได้รับความร่วมมือจากเจ้าหน้าที่ในสังกัด ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

              


 ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4