Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ติดตามงานโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้

วันอังคารที่ 25 กันยายน 2561 เวลา 14.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานเพื่อการส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ บ้านสระโพนทอง หมู่ที่ 6, 12 ตำบลทุ่งหลวง, บ้านโพนครกน้อย หมู่ที่ 19 ตำบลสระคู อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด เพื่อทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

        


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4