Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

เข้ารับฟังการประชุม โครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา

วันพุธที่ 3 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้ารับฟังการประชุม “โครงการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังนา” โดยมี นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รักษาราชการแทนอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในการประชุม เพื่อเตรียมการและหารือแนวทางสำหรับการขับเคลื่อนงานโครงการดังกล่าว ในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้เกษตรกรได้รับประโยชน์สูงสุด จากนั้นมีการประชุม “การจัดนิทรรศการงานมหกรรมวันดินโลก ปี 2561” โดยมี นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีด้านวิชาการ เป็นประธาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน มหกรรมวันดินโลก ประจำปี 2561 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 - 7 ธันวาคม 2561 โดยผ่านระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

             


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4