Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมเพื่อมอบแนวทางและเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 สพด.ยโสธร

วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ประชุมเพื่อมอบแนวทางและเตรียมความพร้อมสำหรับการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 กับข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อองค์กร และเกษตรกรในพื้นที่ ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร 

และร่วมหว่านปอเทืองในพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร เนื้อที่ประมาณ 2 ไร่ โดยในพื้นที่ได้ไถกลบหน้าดินที่จะหว่านเมล็ดพันธุ์ปอเทือง เพื่อให้เติบโตและให้บานสะพรั่ง ในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 วันที่ 5 ธันวาคม หรือ วันดินโลก (World Soil Day) เพื่อเป็นการเชิดชู พระอัจฉริยภาพด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรดินของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 

     


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4 และ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4