Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

1. เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม ของทุกปี
2. เพื่อสืบสานและน้อมนำแนวพระราชดำริ ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง พร้อมทั้งให้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริใช้ในการอนุรักษ์แก้ปัญหาดินในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
ซึ่งการปรับปรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยพืชสด โดยเฉพาะปอเทือง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการไถกลบพืช ให้ธาตุอาหารและอินทรียวัตถุแก่ดิน เจริญเติบโตได้เร็ว ปลูกง่าย อายุสั้น และย่อยสลายง่าย ทนต่อสภาพแปรปรวนได้ดี

            


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4 และ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4