Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมจัดทำแผน และกิจกรรมการจัดงาน และเผยแพร่การประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก

วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในการประชุมจัดทำแผน และกิจกรรมการจัดงาน และเผยแพร่การประชาสัมพันธ์งานวันดินโลก เพื่อเป็นการขับเคลื่อนกิจกรรมวันดินโลก ปี 2561 ให้เกษตรกร และประชาชนทั่วไป ได้รับรู้เรื่องวันดินโลก สร้างความตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน ซึ่งมีแผนการจัดกิจกรรมตลอดเดือนธันวาคม โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการสถานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

                  


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4