Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

การปลูกปอเทือง ปรับปรุงดินวันนี้ เพื่อฟื้นฟูปฐพี ชีวีไร้มลพิษ

วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานใน “การปลูกปอเทือง ปรับปรุงดินวันนี้ เพื่อฟื้นฟูปฐพี ชีวีไร้มลพิษ” เพื่อให้บานสะพรั่งในวันที่ 5 ธันวาคม (วันดินโลก ; World Soil Day) เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับวันดินโลกให้กับประชาชนทั่วไป รวมถึงตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรดิน และสร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนทุกภาคส่วน ในการช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรดินอย่างยั่งยืน ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายยุทธสงค์ นามสาย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ซึ่งมีผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

  


ภาพ/รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4