Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดลอกหนองเริงแฝก จ.อุบลราชธานี

วันอังคารที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เวลา 11.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นางสาวปณตพร คูณพันธ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี และช่างควบคุมงาน ลงพื้นที่ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดลอกหนองเริงแฝก ความจุ 91,900 ลบ.ม. บ้านคำโพธิ์ หมู่ที่ 8 ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อทราบความก้าวหน้าและปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน โดยวัตถุประสงค์ในการก่อสร้าง เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีแหล่งน้ำไว้ใช้สำหรับกิจกรรมทางการเกษตร และการเลี้ยงสัตว์ในช่วงฤดูแล้ง

     


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4