Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ศึกษาดูงานโครงการโคก หนอง นาวังอ้อโมเดล

วันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ศึกษาดูงานโครงการโคก หนอง นาวังอ้อโมเดล เพื่อนำหลักการและแนวทางการดำเนินงานของโครงการมาเป็นต้นแบบสำหรับการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ที่ไม่เหมาะสมสำหรับการปลูกข้าวของเกษตรกรในพื้นที่สังกัด สพข.4 โดยได้รับคำชี้แนะจาก ท่านพระอาจารย์สุขุม วรรโณภาส ซึ่งเป็นพระผู้นำการดำเนินงานและพัฒนามาสู่ชุมชน บ้านวังอ้อ ตำบลหัวดอน อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

     


รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4