Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานโครงการทุ่งกุลาร้องไห้

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานโครงการทุ่งกุลาร้องไห้ พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการสถานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นร่วมกันเพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนงานโครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนในอนาคต ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

   


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4