Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมติดตามงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน

วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในการประชุมติดตามงานและขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

   


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4