Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ลงพื้นที่แปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นางสาวปณตพร คูณพันธ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด หมอดินอาสาประจำอำเภอ หมอดินอาสาประจำตำบล หมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่แปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนเกษตรกรปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา บ้านนาเยีย หมู่ที่ 1 ตำบลนาเยีย อำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำแนวทางการให้น้ำและปุ๋ย ให้หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านทุกหมู่บ้านช่วยแนะนำเกษตรกรที่เข้าโครงการโดยในพื้นที่อำเภอนาเยีย มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 489 ราย 4,091.75 ไร่ มีการปลูกแล้ว 2,454 ไร่ คิดเป็น 59.97 %

     


ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4